Green Apotheke

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I/ Úvodní ustanovení

 1. Tyto platně schválené VOP internetového obchodu www.greenapotheke.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je společnost MEDIATE s.r.o., která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej (dále jen „prodávající“), nabývají účinnosti 24.3.2014. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním na internetových stránkách www.greenapotheke.cz. V případě změny VOP má kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího.
 2. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, tedy společnost:

MEDIATE s.r.o., se sídlem: Libchavy – Dolní Libchavy 325, PSČ 561 16,
IČ: 64791866, DIČ: CZ64791866, bankovní spojení: …,
Tel.: + 420 465 524 547, Fax: + 420 465 391 314, e-mail: info@apotheke.cz

Kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel (dále jen souhrnně „kupující“, popř. „kupující-spotřebitel“ a „kupující-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

II/ Uzavření smlouvy, dodání a odebrání zboží

 1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-spotřebitelem je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícím, smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-podnikatelem je odeslání objednávky kupujícím-podnikatelem, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu-podnikateli. Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran (včetně dohody obsažené v těchto VOP) nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo nejpozději následující pracovní den odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží; při vyčerpání skladových zásob; usoudí-li s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému internetového obchodu, přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 3. Pokud je objednané zboží skladem (viz. položka „Dostupnost“ u konkrétního zboží), expeduje ho prodávající do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Zboží, které není skladem, expeduje prodávající do 7 dnů od potvrzení objednávky. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající zásadně celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od nejdelší lhůty dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.
 5. Sjednají-li tak kupující a prodávající, zajistí prodávající přepravu zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě, přepravní společností PPL CZ, s.r.o. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání, kterou kupující uvedl v objednávce, přičemž kupující je povinen zajistit převzetí zboží v místě plnění a přístupovou cestu. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží. Zásilku je možné sledovat na adrese www.ppl.cz. V horním menu je políčko „Sledování zásilky“ kam se zapíše číslo zásilky, které je zasláno na email kupujícího. V pravém dolním rohu je políčko „Harmonogram doručování balíků“, kde je možné získat informaci o pravděpodobném čase doručení zásilky. Pro správné doručení je nutné do objednávky zadat telefonní číslo, na kterém je kupující k zastižení.
 6. Cena za dopravu pro konečného zákazníka se řídí následujícím ceníkem:

Za nákup za 1 000,- Kč vč. DPH a více                      0,- Kč poštovnéZa nákup za 400,- Kč vč. DPH a více                       50,- Kč poštovnéZa nákup za 0 – 400,- Kč vč. DPH                           100,- Kč poštovné
Hodnota zboží, které momentálně není na skladě a nemůže být dodáno, se do hodnoty objednávky nezapočítává. Rozhodující pro určení, do které kategorie objednávka patří, je skutečná realizovaná hodnota objednávky.

 1. Při převzetí zásilky je prodávající povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží je prodávající povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zásilku nepřebrat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré k úsilí k včasnému doručení nové zásilky. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.
 2. Osobní odběr u prodávajícího je možný při uvedení v objednávce. Vyzvednout si kupující může zásilku v následující všední den od 7 do 17 hodin.
 3. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze při dohodě.
 4. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím nebo zaplacení celé kupní ceny, případně den předání zboží dopravci k přepravě, v případě kolize více výše uvedených termínů den, který nastal dříve.
 5. Ustanovení odst. 3., 5. a 6. Tohoto článku platí pro dodávky na území České Republiky. U exportních objednávek jsou zasilatelské náklady řešeny individuálně dohodou prodávajícího s kupujícím.

III/ Platební podmínky

 1. Ceny uváděné v internetovém obchodu www.greenapotheke.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění.  Cenu zboží si může člen ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.
 2. Ceny uvedené u každého produktu jsou včetně DPH a jsou zaokrouhlené na hodnotu v celých Kč. Skutečná cena před zaokrouhlením bude uvedena v potvrzovacím e-mailu, za tyto ceny prodávající fakturuje kupujícímu. Za uvedené maloobchodní ceny nakupují kupující – spotřebitelé, kteří si objednávají zboží pro vlastní potřebu. V internetovém obchodě www.greenapotheke.cz v odkazu „pro prodejce“ je možné provést registraci firmy provozující lékárnu, zdravou výživu či  prodejnu potravin s platným IČ/DIČ, na základě které může získat kupující – podnikatel přístupové právo k velkoobchodním cenám jako obchodní partner prodávajícího.
 3. V ceně není zahrnuta doprava zboží a balné, ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.
 4. Na sjednanou kupní cenu není možné započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.
 5. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Prodávající si vyhrazuje právo určit v každém individuálním případě, zda platba proběhne tzv. na dobírku, bankovním převodem před expedicí zboží, či bankovním převodem po převzetí zboží. Platba na dobírku je dále trvale vyžadována i od zákazníků, kteří v minulosti opakovaně řádně a včas neplnili své závazky. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem, pokud objednávky zákazníka mnohonásobně převyšují dosud realizované obchody. Zákazníci, kteří déle než rok neodebrali od prodávajícího žádné zboží, jsou považováni za nové zákazníky. V případě bezproblémové stálé spolupráce prodávajícího s konkrétním kupujícím je standardní platební podmínkou platba na fakturu se splatností 14 dní.

IV/ Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.
 2. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 3. Převzetí zboží se potvrzuje podpisem na dodacím či přepravním listu.

V/ Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.
 2. Za vadu, zakládající právo na plnění z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady, se nepovažuje vada, vzniklá opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 4. Kompletnost dodávky, poškození zboží nebo smlouvě neodpovídající kvalitu dodávaného zboží lze reklamovat do 2 pracovních dnů po převzetí zboží. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemným přípisem, zaslaným na výše uvedenou adresu prodávajícího, společně s předložením originálu nebo kopie daňového dokladu a reklamovaným zbožím, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby. Prodávající upozorňuje, že reklamované zboží, zaslané na dobírku, nebude převzato. Reklamační list musí obsahovat: označení výrobku, datum prodeje, množství tohoto výrobku, popis závady a sdělení, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle občanského zákoníku. Reklamované zboží nesmí být poškozené, používané a musí být zabaleno v originálním balení. Po kontrole zboží a uznání reklamace vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou částku kupní ceny (bez zasilatelských nákladů) na kupujícím uvedený bankovní účet.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VI/ Poučení kupujícího-spotřebitele a odstoupení od smlouvy kupujícho-spotřebitele

 1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě pod odkazem „Práva spotřebitele“ seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku povinen sdělit (zejména s údaji dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku).
 2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, který kupuje zboží, které nemá charakter potravin, nápojů či jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, že má v souladu s § 1829 násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který je ke stažení v internetovém obchodě pod odkazem „Práva spotřebitele“. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží na výše uvedenou adresu jeho sídla. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Zboží musí být neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu) tak, jak jej kupující obdržel. Kupující je povinen zboží v původním obalu zaslat prodávajícímu v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který obdržel kupující společně se zbožím a dále zde musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze kupujícímu vrátit zaplacené finanční částky. Do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené finanční částky (částka na faktuře, tj. kupní cena, přepravné a balné). Prodávající upozorňuje, že pokud zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, má nárok na náhradu pouze nejlevnějšího způsobu. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu spotřebitel prokáže vrácení zboží. Zaplacené finanční částky se kupujícímu vrací převodem na jeho bankovní účet, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
 3. Prodávající dále informuje kupujícího-spotřebitele o následujících skutečnostech:

Prodávající internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je zákazníkovi zaslána na jimi sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání zákazníkem může být zákazníkovi zaslány znovu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.
VII/ Ostatní ujednání

 1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.
 2. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem, kdy prodávající obdrží od kupujícího sjednanou zálohu na kupní cenu.
 5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 6. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro stažení v PDF